Vishnu Sahasranamam Meaning and Significance

Lord Vishnu is believed to be a part of the famous trilogy of gods comprising of lord Brahma and lord Mahesh. He is believed to be the preserver of the earth.

Vishnu Sahasranamam
Vishnu Sahasranamam

Vishnu Sahasranamam is also famous by the name of Venkateswara, which is the devotional Vaidik Shloka rxplaining in detail the thousand names of lord Vishnu and also believed to be one of the most powerful pieces of the Hindu mythology.

Meaning of Vishnu Sahasranamam

Meaning of Vishnu Sahasranamam
Meaning of Vishnu Sahasranamam

The meaning of the term Vishnu Sahasranamam is 1000 names of lord Vishnu. These 1000 names are only a figurative number because it is believed that the lord has infinite names.

The number thousand is also symbolic of the numerous things that are available in the universe. Before starting to decide the name of Vishnu Sahasranamam, it is believed that one should always meditate on the cosmic form of lord Vishnu.

Lord Vishnu is believed to be the Vishweshwara, who is the one who rules over the entire Cosmos and is the supreme power available in the universe. (Vishnu Sahasranamam)

It is said by the lord himself that anything that is glorious, brilliant or powerful is a manifestation of my effulgence.

Vishnu Sahasranamam Stotram – 1000 Names of Lord Vishnu

Vishnu Sahasranamam Stotram - 1000 Names of Lord Vishnu
Vishnu Sahasranamam Stotram – 1000 Names of Lord Vishnu

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,

Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,

Parasarathma- jam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave, (Vishnu Sahasranamam)

Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,

Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya Smarana Mathrena, Janma Samsara Bandhanath.

Vimuchayate Nama Tasmai, Vishnave Prabha Vishnave

OM Namo Vishnave Prabha Vishnave

Shri Vaisampayana Uvacha

Shrutva Dharmaneshena, Pavanani Cha Sarvasha,

Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata

Yudishtra Uvacha

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,

Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha (Vishnu Sahasranamam)

Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat

Sri Bheeshma Uvacha

Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushottamam,

Stuvan Nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,

Tameva Charchayan Nityam, Bhaktya Purushamavyayam,

Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha,

Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram

Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhago Bhaved,

Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam,

Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha Bhavodbhavam

Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha,

Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyr-Archanayr-Nara Sada,

Paramam Yo Mahatteja, Paramam Yo Mahattapa

Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam

Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam,

Dhaivatham Devathanam Cha Bhootanam Yo Vya Pitha (Vishnu Sahasranamam)

Yatha Sarvani Bhoothani Bhavandyathi Yugagame

Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye

Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhoopathe

Vishno Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham

Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah

Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhootaye

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih

Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha

Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana

Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram

Aneka Roopa Daityantham Namami Purushottamam

Sri Vishnu Sahasranama Stotra (Vishnu Sahasranamam)

Asya Shriivishhnor-Divyasahasranaam- a Stotra Mahaa Mantrasya

Shri Vedavyaaso Bhagavaan Rishhih

Anushhtuph Chhandah

Shri Mahaavishnuh Paramaatmaa Shriimannaaraayano Devataa

Amritaam Shuudbhavo Bhaanuriti Bieejam

Devakee Nandanah Srashteti Shaktih

Udbhavah Kshobhano Deva Iti Paramo Mantrah

Shankha-Bhrinnandakii Chakriiti Keelakam

Shaarngadhanvaa Gadaadhara Ityastram

Rathaangapaani Rakshobhya Iti Netram

Trisaamaa Saamagah Saameti Kavacham

Aanandam Parabrahmeti Yonih

Rituh Sudarshanah Kaala Iti Digbandhah (Vishnu Sahasranamam)

Shri Vishvaruupa Iti Dhyaanam

Shri Mahaavishhnu Priityartham Sahasranaama Jape Viniyogah

Dhyanam

Ksheerodanvath- Pradese Suchimani Vilasad Saikathe Maukthikanam

Malaklupthasanasth- a Spatikamani Nibhai Maukthiker Mandithangah

Shubrai-Rabrai-Rat- habrai Ruparivirachitai Muktha Peeyusha Varshai

Anandi Na Puniyadari Nalina Gadha Sankapanir Mukundaha

Bhoo Padau Yasya Nabhi R Viyadasu Ranila Schandra Suryaau Cha Nether

Karnavasasiro Dhaumugamabhi Dhahano Yasya Vasteyamabhdhi

Anthastham Yasya Viswam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Dhaityai,

Chitram Ram Ramyathe Tham Thribhuvana Vapusham Vishnumeesam Namami

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Santhakaram Bujaga Sayanam Padmanabham Suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha Varnam Shubangam

Lakshmi Kantham Kamala Nayanam Yogi Hrid Dyana Gamyam (Vishnu Sahasranamam)

Vande Vishnum Bava Bhayaharam Sarva Lokaika Nadham

Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam

Punyopetham Pundareekayathaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Quick Read: Yaganti Temple: Everything you need to know

Namah Samasta Bhutanam-Adi-Bhutaya Bhubrite

Aneka-Ruparupaya Vishnave Prabha-Vishnave (Vishnu Sahasranamam)

Sasanga Chakram Sakerita Kundalam Sappeethavastram Saraseruhekshanam,

Sahara Vaksha Sthala Shobhi Kousthubham Namai Vishnum Sirasa Chaturbhujam

Chayayam Parijatasys Hemasimhasanopari,

Aseenamam Budha Syama Mayathakashamalangrutham,

Chand- ranana Chathurbahum Sreevatsangitha Vakshasam,

Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.

Vishnu Sahasranamam Stotra Lyrics

Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh

Bhu- takrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah

Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih (Vishnu Sahasranamam)

Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha

Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah

Narasimh- a-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah

Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyaya- h

Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah

Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah

Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah

Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh

Visvak- arma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah

Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah

Prabhutas-Trikakubd- hama Pavitram Mangalam Param

Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih

Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah

Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah

Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan

Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah (Vishnu Sahasranamam)

Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah

Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah

Read More: Hindu Festivals Calendar with Major Holidays

Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah

Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah

Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih

Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah

Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah

Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah

Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit Kavih

Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah

Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah

Bhrajishnur-Bhoja- nam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah

Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh

Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah

Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah

Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh

Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah

Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih

Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk

Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih

Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih

Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah

Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih

Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah

Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha

Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah

Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih

Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah

Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat

Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah

Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah

Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh

Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah

Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih

Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah

Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah

Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh

Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana

Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah

Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah

Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah

Bhuta– Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah

Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh

Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah

Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit

Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah

Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah

Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah

Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah

Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah

Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah

Ashokas-Taranas-Tara- h Surah Saurir Janeshvarah

Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah

Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut

Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah

Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih

Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah

Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah

Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah

Udbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah

Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah

Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah

Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah Subhekshanah

Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah

Virah Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah

Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh

Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur Adhokshajah

Rituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah

Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah

Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam

Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah

Anirvinnah Sthavishthobhur Dharma-Yupo Maha-Makhah

Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah

Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih

Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-Uttamam

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut

Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah

Svapanah svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut

Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho Dhaneshvarah

Dharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam

Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah

Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah

Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-Guruh

Uttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah

Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah

Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah

Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih

Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah

Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah

Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah

Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah

Maharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih

Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut

Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi

Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-Gadadharah

Vedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah

Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah

Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah

Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur Gatisattamah

Sudhanva-Khandapar- ashur-Daruno Dravinapradah

Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah

Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak

Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam

Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah

Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah

Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah

Shrivasta-Vaks- hah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah

Shridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah

Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah

Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah

Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-Samsayah

Udirna- h Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah

Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah

Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah

Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-Vikramah

Kalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah

Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih

Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah

Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto Dhananjayah

Brahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah

Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah

Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah

Mahakratur Mahayajva Mahayagyo Mahahavih

Stavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah

Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah

Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah

Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana Havih

Sadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah

Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah

Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah

Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-Parajitah

Vishvam- urtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman

Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah

Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam

Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-Vastalah

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi

Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah

Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk

Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha Dharadharah

Tejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah

Pra- grahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah

Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih

Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid Ekapat

Samavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah

Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha

Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah

Indrakarma Mahakarma Krutakarma Krutagamah

Udbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah

Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi

Suvarna-Bindur-A- kshobhyah Sarva-Vagishvareshvarah

Mahahra- do Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-Nidhih

Kumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah

Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha

Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah

Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-Nishudhanah

Sahasr- archi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah

Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah

Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan

Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho Vamshavardhanah

Bhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah

Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah

Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah

Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo Yamah

Satvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah

Abhipray- ah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah

Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh

Ravir Virochanah Suryah Savita Ravilochanah

Ananto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah

Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah

Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah

Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-Dakshinah

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah

Shabdati- gah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah

Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah

Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah

Uttaran- o Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah

Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah

Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah

Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah

Anadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah

Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah

Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah

Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah Panah

Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah

Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah

Bhurbhuv- ah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah

Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-Vahanah

Yagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah

Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha

Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah

Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah Papanashanah

Shankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah

Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah

Sree Sarva-Praha-Rana-Yudha Om Naman Ithi

Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki

Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu (repeat these 2 times)

Iteedam Keerta-Neeyasya Kesha-Vasya Maha-Tmanah |

Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam

Ya Edam Shrunuyat Nityam Yaschhapi Parikeertayet

Nashubham-Prapnuy- at-Kinchit So Mutreha-Cha-Manavah

Vedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet

Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-Nuyat

Dharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat

Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-Prajam

Bhakt-Imanya Sadotthaya Shuchi-Stadgata Manasah

Sahasram Vasu-Devasya Namna Metat Prakee-Rtayet

Yashah Prapnoti Vipulam Ynati Praadhanya Meva-Cha

Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam

Na Bhayam Kvachi Dapnoti Veeryam Tejachha Vindati

Bhava Tyarogo Dhyu-Timan Bala-Roopa Gunan-Vitah

Rogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat

Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna Apadha

Durganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam

Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-Vitah

Vasu-Deva-Shrayo Marthyo Vasu-Deva Para-Yanah

Sarva-Papa Vishu-Ddhatma Yati Bramha Sana-Tanam

Na Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit

Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa Jayate

Emam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah

Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti Keertibhih

Na Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih

Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-Shottame

Dhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih

Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-Manah

Sa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam

Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-Charam

Indri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih|

Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva Cha

Sarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate

Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-Rachyutah

Rushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah |

Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-Nodbhavam

Yogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha

Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-Danat

Eko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah

Trilon-Lokan-Vyapya– Bhootatma Bhujkte Vishva-Bhugavyayah

Emam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam

Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-Cha

Vishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam

Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti

Arjuna Uvacha

Padma-Patra Visha-Laksha Padma-Nabha Suro-Ttama

Bhaktana Manu-Raktanam Trata Bhava Janar-Dana

Shree Bhagavan Uvacha

Yo-Mam Nama Saha-Srena Stotu Michhati Pandava

Sho Ha Mekena Shlokena Stuta Eva Na Samshayah

Stita Eva Na Samshaya Om Nama Iti

Vyasa Uvacha

Vasa-Naad Vasu Devsaya Vasitham Te Jaga-Thrayam

Sarva-Butha Nivaso Si Vaasu-Deva Namo Stute

Vasu-Deva Namostute Om Nama Iti

Parvati Uyvachv

Keno-Paayena Laghunaa Vishnur-Nama Saha-Skrakam

Patyate Pamditeh Nityam Shortu Michha Myaham Prabho

Eshwara Uvacha

Shree-Rama Ram Rameti Rame Raame Mano-Rame

Saha-Sranaama Tattulyam Raama-Naama Varaa-Nane

(Read the above 2 lines 2 more times)

Raama-Naama Varaa-Nana Om Nama Iti

Bramho Uvacha

Namo Stvana-Ntaya Saha-Sramurtaye

Saha-Srapaa-Dak- shi Shiroru-Bahave

Saha-Sranaamne Puru-Shaya Shashvate

Saha-Srakoti-Yuga-Dha- rine Namah

Saha-Srakoti Yuga-Dharina Om Nama Iti

Sanjaya Uvacha

Yatra Yoge-Shvarah Krushno Yatra Paardho Dhanur-Dharah

Tatra-Shreeh Vijayo Bhutih Dhruva Neetih Mati Rmama

Shree Bhagawan Uvacha

Ananya-Schanta-Yanto Mam Ye Janaah Paryu-Panate

Tesham Nitya-Bhiyuktanaam Yoga-Kshemam Vaha-Myaham

Parithrayana Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritham,

Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge

Aartha-Vishanna-Shithila-S- chabhitah Ghoreshucha-Vyadhi-Varthamanah-

Samkeertya-Narayana-Shabda-Mat- ram Vimukta-Duhghah-Sukhino-Bhavan- ti

Kayena-Vaacha Mana-Sendhriyerva

Buddhyatma-Na- avaa Prakrute-Swabhawat

Karomi Yadyat Sakalam Parasmai

Naaraa-Yanayeti Samarpayami

Sarvam Shree-Krishnar-Panamastu

Conclusion

The Vishnu Sahasranamam is a collection of 1000 names of lord Vishnu which provides lot of power to the people when they are in problem and also gives the ability to stay on the right track.

By resetting the names mentioned in the article, you will be able to understand the real meaning of life and come closer to the God by staying away from the things that are not believed to be good by the Hindu religion.

People Also Ask (FAQs)

What is the meaning of Vishnu Sahasranamam?

The term Vishnu Sahasranamam is a collection of 1000 names of lord Vishnu which covers almost everything that is present in the entire Cosmos.

What is the benefit of reciting Vishnu Sahasranamam?

Lot of benefits are noted when a person is indulged in reciting the Vishnu Sahasranamam like providing inner peace and stability to the person and also keeping him or her away from the things which are materialistic and even the person is on the right track in life.